Sinds 1 januari kunnen instellingen voor kinderopvang in Rotterdam gebruik maken van het Voorschoolmaatschappelijk Werk (VSMW). Ook zijn de betrokken maatschappelijk werkers beschikbaar voor kortdurende hulpverlening aan ouders. Een subsidieregeling voor de inzet van VSMW-uren is, na afronding van een succesvoille pilot, uitgerold over de hele stad. “Wij zijn tevreden over de meerwaarde die het voorschoolmaatschappelijk werk biedt”, laat Nijs de Graaff van afdeling Jeugd van de gemeente enthousiast weten.

Verstoringen in de ontwikkeling op jonge leeftijd vormen het grootste risico voor problemen op latere leeftijd. Voor de gemeente Rotterdam aanleiding om extra te investeren in het begeleiden van kinderen in de voorschoolse fase. “Deze periode is namelijk van essentieel belang voor de verdere ontwikkeling van het kind”, aldus dhr. De Graaff, senior beleidsadviseur, in een interview. Hierin blikt hij vooruit op de Rotterdamse bijdrage aan het Congres ‘Tijdig signaleren in de kinderopvang’ op 11 mei.

Waardevol
In Rotterdam is er voor gekozen het schoolmaatschappelijk werk de functie te geven van verbinding tussen school en wijkteam.  ”Een dergelijke samenwerking wilden we ook voor de vve-groepen in de kinderopvang invoeren. In 2015 werd gestart met een aantal pilotlocaties die na evaluatie voldoende succesvol bleken om de samenwerking tussen kinderopvang (met vve) en het (voor)schoolmaatschappelijk werk in 2016 verder uit te rollen over Rotterdam. De ondersteuning van pedagogisch medewerkers en de aansluiting van de vsmw-er bij de zorgstructuur op locatie scheppen een gunstig klimaat om voor kinderen –indien nodig – tijdig een passende vorm van jeugdhulp te organiseren. De pedagogische medewerkers ervaren de adviezen als waardevol en voelen zich gesteund bij de soms lastige gesprekken met ouders.”

‘Voorschools maatschappelijk werk
vormt schakel tussen kinderopvang en wijkteams’

Door de ondersteuning op locatie wordt geprobeerd om zo mogelijk kinderen met (beginnend) probleem gedrag in de groep te behouden en de mogelijkheden voor hulp op maat ter plekke te organiseren. “Hoe dit wordt gedaan zal tijdens het ongres Tijdig signaleren in de Kinderopvang in mei worden toegelicht. Het is nog te vroeg om te weten of het tijdig signaleren ook leidt tot inzet van minder specialistische hulp nu of op een later moment. Wel is duidelijk dat een succesvolle samenwerking tussen kinderopvang en voorschoolmaatschappelijk werk kansen biedt om dit doel te bereiken.”

Structurele regeling
Gelet op de positieve ervaringen en de kansen, heeft de gemeente vanaf 2017 een structurele subsidieregeling ingesteld voor het invoeren van het Voorschoolmaatschappelijk Werk in Rotterdam. De Graaff: “Om een en ander goed te begeleiden en te blijven volgen, vindt er regelmatig overleg plaats tussen gemeente en betrokken partners –  (gemeente, kinderopvang, SMW-aanbieders, CJG, Passend Onderwijs)”, vertelt dhr. De Graaff. “Ook zijn we in 2016 gestart met de bijscholing van alle vsmw-ers op het terrein van kennis van de ontwikkeling van het jonge kind als voorwaarde voor subsidie. In 2017 zal extra aandacht worden besteed aan de werkplannen vsmw waarin de samenwerking op locatie is beschreven en aan de toeleiding naar de wijkteams. Dergelijke activiteiten worden in opdracht van de gemeente mede uitgevoerd door het Servicepunt SMW in Rotterdam.”

Kennis en praktijk
Naast de nu door Rotterdam ingeslagen weg ziet hij meer mogelijkheden om een extra impuls te geven aan tijdige signalering in de kinderopvang: “Ik vind het van belang dat er meer verbinding komt tussen de beschikbare kennis over het jonge kind van nul tot zes(0-6 jaar) en de praktijk van alledag. De kennis die er is op de juiste plek brengen verdient meer aandacht in het belang van het beter begeleiden en helpen van jonge kinderen.”

Sneeuwbaleffect?
Zover bekend is Rotterdam de enige gemeente die op deze wijze via voor schoolmaatschappelijk werk investeert in tijdige signalering en begeleiding in de voorschoolse periode. Om hieraan meer bekendheid te geven, verzorgt dhr. De Graaff samen met betrokken professionals uit de Rotterdamse praktijk een presentatie op 11 mei tijdens een congres dat vanuit allerlei invalshoeken de mogelijkheden belicht om de vroegsignalering in de kinderopvang te verbeteren. “Met het oog op de conferentie heb ik enkele direct betrokken medewerkers gevraagd om uit de eerste hand over hun aanpak en  ervaringen vertellen. Zelf zal ik dieper ingaan op de gemeentelijke rol en de samenwerking en afstemming met en tussen de verschillende partners.”

Klik hier voor meer informatie over het congres Tijdig signaleren in de Kinderopvang

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan