Algemene Voorwaarden Webwinkelaankopen

DG Communicatie wil een open communicatie met haar klanten en hanteert daarom heldere algemene voorwaarden. U kunt de algemene voorwaarden downloaden door hier te klikken. Hieronder vindt u de gedetailleerde algemene voorwaarden waar u mee akkoord gaat door het plaatsen van de bestelling. De algemene voorwaarden hebben zowel betrekking op aankopen door consumenten als vanuit instellingen en praktijken.

Artikel 1 – Definities

Ondernemer: DG Communicatie
Klant: iedere natuurlijke en rechtspersoon die diensten en/of producten van Ondernemer afneemt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

VOF De Graaf Communicatie
Handelend onder de naam DG Communicatie

 • Vestigingsadres: Hoenderpad 14, 1601 RA  Enkhuizen
 • Postadres: Postbus 158, 1600 AD  Enkhuizen
 • Telefoonnummer tijdens kantooruren: 0228-326068
 • E-mail: vroeg@dgcommunicatie.nl
 • KVK-nummer: 34092363
 • BTW-nummer: NL806223741B01


Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst zowel direct als op afstand tussen ondernemer en klant.
 2. Voordat tussen ondernemer en klant een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn alleen dan rechtsgeldig wanneer zij schriftelijk door ondernemer zijn bevestigd.
 4. Op de betrekkingen tussen ondernemer en klant is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. In het bijzonder gaat het om
  • de prijs inclusief btw
  • de verzendkosten in Nederland, België en de rest van de wereld
  • wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
 4. Voor opdrachten waarvoor een uitvoerige verkenning van het onderwerp vereist is om een kwalitatief goed voorstel te kunnen doen, worden vooraf vergoedingsafspraken gemaakt.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen klant en ondernemer komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Ondernemer sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijk uit als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden in uitgegeven boeken en documenten of de dienstverlening – daaronder begrepen gevolgschade – verleend door of namens ondernemer.

Artikel 7 – Overmacht 

 1. Ingeval van overmacht met betrekking tot een overeenkomst, kan van een overeengekomen tijdsplanning worden afgeweken. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van ondernemer opgeschort.
 2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ondernemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan ziekte, arbeidsongeschiktheid van ondernemer en/ of voor de ondernemer werkzame personen.
 4. Indien ondernemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen of heeft voldaan, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 8 – Vertrouwelijke informatie

Beide partijen zijn verplicht tot zorgvuldige behandeling en geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben gekregen.

Artikel 9 – Intellectueel eigendom en auteursrecht

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 behoudt ondernemer zich alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege ondernemer zijn ontwikkeld, of reeds eerder door of vanwege hem waren ontwikkeld, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Na afronding van de opdracht en betaling van de eindfactuur verkrijgt de opdrachtgever de licentie om gemaakte teksten te gebruiken voor eigen gebruik, tenzij anders overeengekomen en mits de auteursnaam wordt vermeld. Aangeschafte of verstrekte boeken en andere teksten onder auteurschap van ondernemer en/ of voor ondernemer werkzame personen komen nimmer voor licentie in aanmerking en zijn auteursrechtelijk beschermd.
 3. De klant is niet gerechtigd op welke wijze dan ook gegevens en/of gedeelten en/of uittreksels uit verstrekt cursusmateriaal of andere uitgaven van ondernemer te openbaren, te exploiteren of te verveelvoudigen.

Artikel 10 – Herroepingsrecht

 1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens de klant, zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. Ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 3. Tijdens de in lid 1 genoemde termijn is de klant verplicht zorgvuldig om te gaan met het product en mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken om te kunnen beoordelen of het product voldoet aan de verwachtingen. Klant dient bestelde goederen onverwijld, doch niet later dan 14 dagen na de dag waarop deze het besluit de overeenkomst te herroepen aan ondernemer heeft medegedeeld, onbeschadigd aan ondernemer terug te zenden of te overhandigen o.v.v. van naam, telefoonnummer en een kopie van de bijbehorende factuur.
 4. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.
 5. Retourzendingen zijn voor risico van de klant. Dit houdt in dat ondernemer niet aansprakelijk is voor het zoekraken of voor beschadiging van retour gestuurde artikelen.
 6. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn diensten, na volledige uitvoering van de dienst, Met het aangaan van de overeenkomst verklaart de klant dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 7. Ook uitgesloten van herroepingsrecht zijn producten met een digitale inhoud die niet op een materiële drager zijn geleverd. Ingeval de klant besluit tot het kopen hiervan stelt de ondernemer de klant op de hoogte van het feit dat herroepen van de overeenkomst niet mogelijk is.
 8. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 11 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. De ondernemer stuurt na ontvangst van de herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant.
 2. De ondernemer vergoedt, met inachtneming van hetgeen beschreven is in lid 4, alle betalingen van de klant, die door de ondernemer in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop het geretourneerde product opnieuw in het bezit is van de ondernemer.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
 4. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 2. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 3. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.