Baby’s ontwikkelen zich razendsnel. Vaak gaat het goed, soms ook niet. Adequaat handelen in een pril stadium is dan van groot belang. Het jaarlijkse  Congres Vroegsignalering bij baby’s op 20 november geeft al voor de vijfde keer op rij professionals achtergrondinformatie en handvatten voor het handelen in de praktijk van alledag.

Dit congres heeft al plaatsgevonden

Tijdens de 2019-editie van ons Babycongres is er aandacht voor de gehechtheidsontwikkeling, post-partum depressie, het versterken van de ouder-kindinteractie, kwetsbare zwangeren en tal van andere aspecten op het gebied van de zorg aan baby’s, waaronder leerpunten uit onderzoek rond prematuur geboren baby’s. Doelgroep zijn alle professionals die werken met deze jonge doelgroep en hun ouders. En zoals altijd ontvangen abonnees van Vakblad Vroeg een korting van 50 euro.

Klik hier voor de nieuwsbrief met interviews met alle sprekers!

Nog geen abonnee? Abonneer u hier!

Twee plenaire sessies:

Prof. dr. Hedwig van Bakel – Gehechtheid in de eerste 1000 dagen anno 2019
Hedwig opent de dag met een lezing over de ontwikkeling van gehechtheid in de eerste 1000 dagen. In de loop van de tijd is het denken over gehechtheid aangescherpt en genuanceerd. Wat weten we hierover vanuit de wetenschap anno 2019 en hoe is deze kennis te vertalen naar de dagelijkse praktijk van het werken met ouders en baby’s?

Drs. Anne Marleen MeulinkOmgaan met postpartum depressie
Postpartum depressie is de meest voorkomende complicatie rond zwangerschap en bevalling. Maar liefst tien procent van de vrouwen voelt zich depressief of erg angstig na een bevalling. Dat is ontzettend verwarrend. De gevolgen kunnen groot zijn, zowel voor de jonge moeder zelf als voor de ontwikkeling van haar baby. Het is van groot belang dat deze moeders zich gehoord en gezien voelen en deskundige hulp krijgen. Wat kunnen professionals in de zorg rond moeder en kind betekenen voor deze vrouwen? Wat helpt wel en wat niet? En hoe kun je in deze moeilijke situatie bijdragen aan de hechting tussen de moeder en haar baby’tje? Deze lezing geeft inzicht in de oorzaken en gevolgen van deze problematiek, en praktische handvatten voor de dagelijkse praktijk.

Driemaal twee deelsessies:

1A Drs. Monique van Kuijk – Ouder-babytherapie met behulp van Lausanne Picnic Game
Vlak na de geboorte van een baby voelt soms één van de ouders zich buiten het gezin staan. Dit kan op termijn tot een scheiding leiden. Daarom is het betrekken van beide ouders in de therapie voor het hele gezin belangrijk. In haar bijdrage zal Monique van Kuijk vertellen over de Lausanne Picnic Game. Dit diagnostisch middel, ontwikkeld aan de Universiteit van Geneve, wordt door Monique van Kuijk en Hedwig van Bakel in Nederland geïntroduceerd. De focus ligt niet alleen op de ouder-kindinteracties, maar ook op het bespreekbaar maken van de gezinsrelaties van ouders. Monique zal de theoretische achtergrond en de methodiek uitleggen. Zij zal dit illustreren met beeldmateriaal.

1B Dr. Merian Bouwmeester – Stevig Ouderschap: oog voor kind en ouder
Merian Bouwmeester zal in haar bijdrage ingaan op de achtergronden en de resultaten van de preventieve interventie Stevig Ouderschap die zij heeft ontwikkeld en onderzocht. Deze interventie biedt de Jeugdgezondheidszorg de mogelijkheid om gezinnen, die behoefte hebben aan extra ondersteuning, vroegtijdig vanaf de zwangerschap, betrouwbaar in beeld te brengen en te ondersteunen. Stevig Ouderschap geeft gezinnen met een minder makkelijke start zo een steuntje in de rug, uitgaande van het gegeven dat ouders die meer oog hebben voor het kind dat ze zelf geweest zijn ook meer oog kunnen hebben voor hun eigen kind en daardoor sensitiever opvoeders worden. Het doel van de interventie is het voorkómen van ernstige opvoedingsproblemen.

2A Dr. Binu Singh – Behandelen van baby’s met regulatieproblemen
Binu Singh zal vertellen over de werkwijze en achtergronden van behandelcentrum ‘De kleine K’ met betrekking tot baby’s met regulatieproblematiek en hun ouders. De diagnose en zorg gebeuren multidisciplinair. Ouders worden actief bij de behandeling betrokken. De nadruk in haar lezing zal liggen op het klinische werk, maar daarnaast is er ook aandacht voor de  onderliggende visie, theorie en methodes. 

2B Dr. Eva Potharst – Mindful omgaan met stress
De training ‘Mindful met je baby’ is ontwikkeld voor ouders die om welke reden dan ook last hebben van stress in het ouderschap. Eva gaat in op wat de indicaties zijn en wat de werkzame onderdelen en factoren van de training zijn. Daarnaast zal zij kort ingaan op wat er uit het onderzoek naar de effectiviteit van deze interventie naar voren komt. Tenslotte wordt dieper ingegaan op de kijkmeditatie met aandacht voor de baby, omdat deze goed te integreren is binnen andere ouder-kind behandelingen. Aan de hand van beeldmateriaal wordt een indruk gegeven van de uitvoering van de training.

3A Dr. Saskia Bakker – Niets is wat het lijkt
Hoe weet je wat er echt aan de hand is wanneer een ouder in de praktijk van de kinderarts of het consultatiebureau lichamelijke klachten presenteert? Want het is zeker niet altijd wat het op het eerste gezicht lijkt. Zo komt het regelmatig voor dat ouders ten onrechte al gauw denken aan een medische oorzaak. Saskia zal vertellen over enkele do’s en dont’s, de meerwaarde van goede gesprekstechnieken bij het doorgronden wat er met een baby aan de hand kan zijn en daarbij oog hebben voor de ouder-kindinteractie. Hoe daarvoor de juiste woorden te vinden om de geuite klacht opnieuw te kunnen duiden is onderdeel van deze lezing. Saskia licht dit mede toe aan de hand van ervaringen uit haar praktijk als kinderarts.

3B Dr. Sylvia van der Pal – Premature nazorg nader bekeken
Het POPS-cohortonderzoek heeft Nederlandse volwassenen, die in 1983 eerder dan 32 weken en/of met een geboortegewicht van minder dan 1500 gram, gevolgd van geboorte tot 35 jaar (www.tno.nl/pops). De resultaten zijn onder meer gebruikt om aanbevelingen te geven voor de nazorg van deze groep na geboorte in de JGZ-richtlijn voor vroeg/SGA-geboren kinderen. Het langjarige onderzoek levert een steeds vollediger beeld op van de gevolgen van vroeggeboorte en de implicaties hiervan op langere termijn. Sylvia geeft een overzicht van wat er tot nu toe bekend is en wat dit kan betekenen voor het verbeteren van de nazorg.

Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor iedereen die met baby’s en hun ouders werkt. Denk hierbij aan jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, kinderartsen, IMH-specialisten, kinderpsychiaters, lactatiekundigen, logopedisten, kinderfysiotherapeuten, kinder- en jeugdpsychologen, (ortho-)pedagogen, babyconsulenten, maatschappelijk werkers en professionals in de babyopvang (gespecialiseerd en regulier).

Verder is het congresprogramma interessant voor gemeentebestuurders, beleidsmakers, leden van wijkteams en onderzoekers op het terrein van het jonge kind.

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan